Prodaja nekretnina

Energopetrol d.d. Sarajevo

 
O G L A S
za prodaju putem javnog natječaja nekretnina u vlasništvu društva Energopetrol d.d. Sarajevo

 

Prodavac:  Energopetrol d.d. Sarajevo

Adresa: Azize Šaćirbegović 4b, Sarajevo

Predmetni natječaj je nekretnina: Građevinsko zemljište – Bugojno

Uslovi prodaje:

-Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju u iznosu od 10.000 KM (desethiljada i 00/100 KM), na račun Društva broj 3389002208033902 otvoren kod UniCredit Bank d.d. – uz naznaku svrhe uplate „polog za učešće u javnom natječaju za kupovinu nekretnine “.
-Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, bez prava na kamatu. Izabranom ponuđaču kaucija će se odbiti od kupoprodajne cijene, a ukoliko odustane od kupovine Nekretnine, isti gubi pravo na povrat kaucije.
-Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati.
-Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira.
-Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
-Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.
-Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.
 
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b
71000 Sarajevo

Ponuda za kupnju nekretnine – zemljište u Bugojnu – "NE OTVARATI"
N/P Melita Imamović

Rok za dostavu ponuda je 14.06.2019. godine.

Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica); dokaz o uplati kaucije, iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM.

Ponuđači također trebaju dostaviti Izjavu sljedećeg sadržaja:
 „U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, učešćem u javnom natječaju za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ponuđač daje suglasnost da se njegovi lični podaci  mogu obrađivati, koristiti i razmijenjivati unutar INA Grupe/MOL Grupe u svrhu provođenja postupka odabira najpovoljnije ponude ili eksterno, u slučaju sklapanja Ugovora o  kupoprodaji. Ponuđač je odgovoran/na za tačnost, potpunost i ažurnost datih podataka.“
 
Pristigle ponude će biti javno otvorene 19.06.2019. s početkom u 13:30 sati u poslovnoj zgradi Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Fetaha Bećirbegovića 1a.

Otvaranju ponuda koju vodi Komisija mogu prisustvovati svi ponuđači koji blagovremeno uplate kauciju.

O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:

Jasminko Bajramović
Tel:       033 778 641
Mob:    062 958 998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr 
 
Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnine prije dostavljanja ponude mogu to učiniti svaki radni dan, uz prethodnu najavu kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.

Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove natječaja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te nije obavezan saopštiti razloge odluke.