O kompanijama

Politika videonadzora na lokacijama INA Grupe

OPĆENITO 

(1) Ova Politika videonadzora na lokacijama INA Grupe kojima upravlja INA, d.d. (u daljnjem tekstu: Politika videonadzora) odnosi se na sve sustave videonadzora instalirane i u funkciji na objektima/prostorijama koji se nalaze na lokacijama INA, d.d. (u daljnjem tekstu: INA), kao i na sve sustave videonadzora i u funkciji na objektima/prostorijama u društvima INA Grupe kojima upravlja INA, d.d. (u daljnjem tekstu: Povezano društvo). 

(2) INA i relevantno Povezano društvo koriste sustav videonadzora na objektima/prostorijama koji se nalaze na lokacijama INE i relevantnog Povezanog društva na području Republike Hrvatske s ciljem i u svrhu zaštite objekata i ostale pripadajuće imovine u vlasništvu INE, odnosno relevantnog Povezanog društva te osoba: radnika, ostalog osoblja, dobavljača, poslovnih partnera, kupaca i posjetitelja, kao i svih ostalih osoba koje dolaze, kreću se i koriste opisanom imovinom. Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, sustavi videonadzora se koriste kako bi se rekonstruirali i istraživali sigurnosni incidenti (uključujući nepravilnosti koje mogu ukazivati na potencijalne sigurnosne incidente), moguće opasnosti ili neovlašteni pristupi štićenim prostorima. 

(3) INA je samostalni voditelj obrade videonadzora na prostorima u vlasništvu INE, odnosno INA i relevantno Povezano društvo su zajednički voditelji obrade videonadzora na prostorima u vlasništvu relevantnog Povezanog društva. 

(4) Radi osiguranja pravilnog funkcioniranja videonadzora na određenim lokacijama INA Grupe (koje to omogućavaju) može doći do prijenosa video nadzora uživo (eng. live feed) u grupni sigurnosno operativni centar MOL Grupe. U odnosu na navedenu svrhu, MOL Plc. kao društvo majka je zajednički voditelj obrade osobnih podataka. 

(5) Obrada osobnih podataka putem videonadzora se temelji na važećim propisima koji reguliraju financijsko poslovanje (Zakon o zaštiti novčarskih institucija) te legitimnom interesu u svrhu zaštite osoba i imovine koja svrha se ostvaruje kontrolom ulaska i izlaska s lokacije opisane u stavku 2 ovog poglavlja i smanjenjem izloženosti osoba iz istog stavka riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, nepravilnosti u radu i sličnih događaja. Analizom legitimnog interesa voditelja obrade i ispitanika (test ravnoteže) procijenjeno je da u slučaju videonadzora pravni, ekonomski i drugi interesi voditelja obrade prevladavaju nad interesima ispitanika. 

PRAVNI TEMELJ I INFORMIRANJE

(1) Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti podataka („Opća uredba o zaštiti podataka“), Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka, Zakonu o zaštiti novčarskih institucija i drugim važećim propisima kojima se uređuje predmetno područje te internim dokumentima važećim u relevantnim društvima INA Grupe. Svaki sustav videonadzora projektiran je i postavljen sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti, Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.  

(2) U odnosu na obradu podataka u svrhu osiguranja pravilnog funkcioniranja video nadzornog sustava unutar INA Grupe događa se prijenos video zapisa uživo (eng. live feed) u MOL Plc. grupni sigurnosno operativni centar. Obrada podataka u tu svrhu temelji se na legitimnom interesu. Pri tome, legitimni interes je osiguranje pravilnog funkcioniranja video nadzornog sustava radi osiguranja interesa društava MOL Grupe za zaštitom sigurnosti osoba i imovine te radi osiguravanja mogućnosti poštovanja zakonske obveze sustava video nadzora (tamo gdje je to primjenjivo). 

(3) Za svaku od lokacija videonadzora provodi se analiza rizika, odnosno, procjenjuje se utjecaj uspostavljanja videonadzora na radnike i sve ostale fizičke osobe iz poglavlja 1, stavka 2 nad kojima se videonadzor provodi. 

(4) INA kao voditelj obrade, odnosno INA i relevantno Povezano društvo kao zajednički voditelji obrade su posebnom obaviješću na pojedinoj lokaciji gdje je uveden videonadzor sve ispitanike obavijestili da se vrši videonadzor.  

(5) Društva partneri INE koji pružaju usluge na lokacijama INE u sklopu modela partnerskog sustava upravljanja maloprodajnim mjestom ili na neki drugi način, moraju o prikupljanju osobnih podataka videonadzorom na pojedinoj lokaciji obavijestiti svoje zaposlenike. Također moraju: 

  • poduzeti radnje kojima bi se spriječila bilo kakva zlouporaba takvih osobnih podataka; 
  • postupati sukladno važećim propisima koji reguliraju područje obrade i zaštite osobnih podataka. 

(6) Na svim objektima odnosno prostorijama na kojima je uspostavljen videonadzor mora postojati posebna obavijest. Obavijest o videonadzoru izrađuje se sukladno trenutno važećim najboljim poslovnim praksama, u formatu koji ispitanicima omogućava vidljivost i transparentnost te mora, uz simbol ili sliku videonadzorne kamere, sadržavati najmanje sljedeće kratke informacije na hrvatskom i engleskom jeziku: 

  • Kontakt podatke voditelja obrade podataka (jednog ili više njih), 
  • Kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka kojemu se ispitanici mogu obratiti, 
  • Opće informacije o videonadzoru (provodi li se videonadzor neprekidno, period čuvanja snimki i ostale relevantne informacije), 
  • Sažete informacije o svrsi i pravnom temelju obrade podataka, 
  • Kratku informaciju o pravima ispitanika, 
  • Podatak o tome gdje se mogu pronaći detaljnije informacije o obradi podataka posredstvom videonadzora te o ostvarivanju prava ispitanika (na maloprodajnom mjestu/recepciji zgrade, na web stranici – pri čemu je moguće koristiti i QR kod radi olakšavanja pristupa informacijama, i slično). 

(7) Obavijest o tome da je određena lokacija pod videonadzorom kod upućivanja na više informacija o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora te o načinu ostvarivanja prava ispitanika upućivat će na Informaciju o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora objavljenu na web stranici INE. 

(8) Oznaka da je prostor pod videonadzorom mora biti postavljena na način da je oznaka ispitaniku vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. 

(9) Ulaskom u perimetar ili objekt/prostoriju koja je pod videonadzorom te na kojoj je postavljena Obavijest iz stavka 6 ovog poglavlja, sve osobe iz poglavlja 1 stavka 2 smatraju se informiranima o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora.

PRAVO PRISTUPA I ZAŠTITA PODATAKA

(1) Videonadzorna oprema (kamere, snimači, routeri) je dio poslovne mreže INE, ali u zasebnom virtualno odijeljenom segmentu mreže (VLAN-u). Za potrebe pristupa sačinjavaju se pristupne liste koje su postavljene na uređaj za prosljeđivanje (router) svake lokacije. U pristupnim listama, točno su definirani radnici koji mogu pristupiti do videonadzorne opreme. Pristupna lista se čuva u Sigurnosti Društva INE. 

(2) Pristupu i rukovođenju uređajima za videonadzor upravljaju radnici Sigurnosti Društva INE koji sačinjavaju pristupnu listu sustava videonadzora. Preuzimanje snimki videonadzora sa videosnimača i/ili uređaja za pohranu vrše radnici Sigurnosti Društva INE i po njima ovlaštene osobe. Vršenje uvida u videonadzornu snimku radnici Sigurnosti Društva INE mogu za potrebe obavljanja dužnosti dodijeliti i radnicima ugovorne zaštitarske službe te rukovoditeljima i radnicima pojedinih lokacija gdje je videonadzor uspostavljen. Mogućnost uvida u videosnimke imaju i radnici tvrtke koja vrši održavanje videonadzornog sustava. 

(3) U odnosu na prijenos snimki uživo (eng. live feed), uvid u videonadzorni sustav (bez pohrane) ima grupni sigurnosno operativni centar smješten u MOL Plc. Nadalje, u slučaju izvanrednih situacija i okolnosti koje mogu utjecati na redovno funkcioniranja sigurnosno operativnog centra INA Grupe, sav posao redovnog upravljanja sustava videonadzorom preuzet će MOL grupni sigurnosno operativni centar. 

(4) Sve snimke videozapisa moraju biti jasno identificirane (označene) po datumu, vremenu i mjestu nastanka, uključujući jedinstveni način označavanja pojedine kamere. 

(5) INA je uspostavila sustav evidencije događaja (logova) za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa kao i oznaku osobe koja je izvršila pristup podacima. 

(6) Videozapisi na videosnimačima i/ili uređajima za pohranu se čuvaju u skladu sa zakonski propisanim rokovima, a najviše do 30 dana, ovisno o kapacitetu snimača, odnosno memorijske jedinice za pohranu, nakon čega se automatski brišu. U slučajevima gdje je pravni temelj videonadzora Zakon o zaštiti novčarskih institucija videozapisi se moraju čuvati minimalno 168 sati od trenutka nastanke snimke te ih u tom periodu nije moguće brisati. 

(7) U slučaju da su određene snimke nužne za potrebe postavljanja ili obrane pravnih zahtjeva u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom jednakovrijednom postupku, Sigurnost Društva INE će predmetne snimke izuzeti te ih čuvati do pravomoćnog okončanja postupka. 

(8) Svi videozapisi su vlasništvo INA, d.d. i relevantnog povezanog društva te predstavljaju poslovnu tajnu. INA, d.d. i povezano društvo neće dostavljati videozapise niti ih učiniti dostupnima neovlaštenim osobama na bilo koji način i u bilo kojem obliku. Takvo postupanje je strogo zabranjeno.

SURADNJA S TIJELIMA JAVNE VLASTI, OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA

(1) Tijela javne vlasti u okviru obavljanja poslova iz svog zakonom utvrđenog djelokruga i pod uvjetima propisanim zakonom imaju pravo na uvid i dostavu snimaka videonadzora. Za suradnju s tijelima javne vlasti zadužena je Sigurnost Društva INE. U slučaju dvojbe ili drugih relevantnih pitanja, Sigurnost Društva INE obratit će Pravnim poslovima INE te, ukoliko je potrebno, Službeniku za zaštitu osobnih podataka INE. 

(2) Ispitanici imaju pravo zatražiti ostvarivanje svojih prava propisanih Općom Uredbom o zaštiti podataka, kako je detaljno opisano u Informaciji o obradi osobnih podataka posredstvom videonadzora objavljenoj na web stranici INE .  

(3) Zahtjev za ostvarivanjem prava upućuje se Službeniku za zaštitu osobnih podataka. U slučaju da zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika pristigne na Sigurnost Društva INE, zahtjev će biti odmah proslijeđen Službeniku za zaštitu osobnih podataka INE u najkraćem roku. 

(4) Službenik za zaštitu osobnih podataka preuzet će zahtjev te će, u suradnji sa svim relevantnim organizacijskim jedinicama, koordinirati ostvarivanje prava, odnosno komunicirati prema ispitanicima zbog čega u konkretnom slučaju nije moguće ostvariti određeno pravo. 

(5) Službenik za zaštitu osobnih podataka INE, kao i ostale osobe uključene u postupak opisan ovim poglavljem, prilikom postupanja sa zahtjevima ispitanika dužne su se pridržavati važećih internih pravila u INA Grupi o zaštiti osobnih podataka te o ostvarivanju prava ispitanika.

ZAKONITO KORIŠTENJE VIDEONADZORA 

(1) Sustavi videonadzora mogu se upotrebljavati i koristiti isključivo u svrhu zaštite osoba i imovine,  kako je to definirano ovom Politikom. Korištenje videonadzora mora biti u skladu sa svim važećim propisima, posebno sa Zakonom o zaštiti novčarskih institucija, Zakonom o zaštiti na radu, Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka. Bilo kakvo korištenje videonadzora suprotno tome smatra se neovlaštenim i nezakonitim korištenjem videonadzora te je strogo zabranjeno.

POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE OSOBNIH PODATAKA

(1) U slučaju da određena osoba uoči moguću povredu osobnih podataka o tome će bez odgađanja obavijestiti nadležnu odgovornu osobu/menadžera ili zaposlenika ovlaštenog za zaštitu osobnih podataka koji će o tome bez nepotrebnog odgađanja izvijestiti Službenika za zaštitu osobnih podataka INE.  

(2) Daljnji postupak reguliran je važećim internim pravilima u Plan postupanja kod povreda osobnih podataka.