Održivi razvoj

Klima i okoliš

U vremenima značajne socio-ekonomske neizvjesnosti, klimatskim promjenama i rizikom od poremećaja tradicionalnih industrija i radnih mjesta, INA Grupa odlučna je osigurati kontinuirani rad na upravljanju utjecajima na okoliš. Svjesni smo da loše upravljanje okolišem može pridonijeti operativnom riziku, narušiti ugled kompanije i utjecati na financije te da je minimiziranje našeg ekološkog otiska ključno za održavanje naše dozvole za rad. U skladu sa zahtjevima kupaca, dobavljača, zaposlenika, poslovnih partnera i ostalih dionika, nastojimo kontinuirano poboljšavati poslovne procese, kvalitetu proizvoda i usluga te se okrenuti prema nisko ugljičnom kružnoj ekonomiji. 

Svi želimo živjeti u boljem, sigurnijem i čišćem svijetu, a za to moramo prijeći na nisko ugljični, kružni ekonomski model. Sustav upravljanja Zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša INA Grupe je okvir koji pomaže provesti Politiku zaštite zdravlja, sigurnosti, okoliša i društvene odgovornosti u djelo uspostavljajući zajednička očekivanja za rješavanje okolišnih rizika. 

KLIMATSKE PROMJENE

Klimatske promjene široko su prihvaćen izazov koji zahtijeva hitnu reakciju. Europska komisija je predstavila paket „Fit for 55”, koji sadrži niz zakonskih prijedloga kako bi klimatske, energetske i porezne politike EU te korištenje zemljišta i promet učinili prikladnima za postizanje cilja Europskog zelenog dogovora o smanjenju neto emisija stakleničkih plinova od najmanje 55 % do 2030. u poređenju sa razinama iz 1990. godine. Kako bi dostigli navedeni cilj, transformacija industrije je neizbježna i ne treba se smatrati samo prijetnjom, već i velikom prilikom. INA Grupa treba i može biti dio rješenja kada je riječ o zelenoj tranziciji, te se ne zadržava samo na svojim tradicionalnim djelatnostima.

Europski sistem trgovanja emisijskim jedinicama (eng. European Union Emissions Trading System, EU ETS) jedan je od temeljnih mehanizma Europske unije u borbi protiv klimatskih promjena. Unutar Sistema, dio emisijskih jedinica (jedna emisijska jedinica = 1 tona CO2) se dobiva besplatno te one služe za „pokrivanje“ emisija iz prethodne godine. Ako postrojenje ima manjak emisijskih jedinica u odnosu na verificirane emisije, ostatak kupuje na tržištu putem dražbi. Kako bi se postigao ukupni cilj EU-a za smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030. godine, organizacijske jedinice obuhvaćene EU ETS-om moraju smanjiti svoje emisije. Sva četiri INA Grupa ETS postrojenja usklađena su sa pravilima 4. razdoblja trgovanja emisijama stakleničkih plinova koje je važeće od 2021. do 2030. godine.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Sistemsko upravljanje zaštitom okoliša sastavni je dio poslovne politike INA Grupe, a sve makroorganizacijske jedinice, koje imaju stvarni ili potencijalni značajan utjecaj na okoliš, imaju certificirane sisteme upravljanja okolišem prema normi ISO 14001.

BRIGA O OTPADU

Pri proizvodnji i preradi nafte i plina nastaju različite vrste otpada te su sa ciljem smanjivanja njegova nastanka i povećanja udjela oporabljenog otpada izrađeni Ključni ciljevi gospodarenja otpadom INA Grupe za razdoblje 2018. – 2021. koji su glavna smjernica prilikom kreiranja aktivnosti gospodarenja otpadom. INA Grupa posluje u skladu s najvišim standardima i najboljim industrijskim praksama u području zaštite okoliša te je usmjerena prema daljnjem razvoju sistema gospodarenja otpadom.

EMISIJE U ZRAK

Emisije u zrak iz naftne i plinske industrije mogu pridonijeti lokalnim utjecajima koji, pak, mogu utjecati na ljudsko zdravlje i okoliš. U postrojenjima pratimo i nadziremo emisije u zrak i primjenjujemo najbolje raspoložive tehnike za njihovo smanjenje. Glavni izvori emisija u zrak u poslovanju INA Grupe su izgaranje fosilnih goriva i procesne emisije. Najznačajnije onečišćujuće tvari u zrak iz rafinerija su SO2, NOX i hlapivi organski spojevi (HOS), zbog čega se fokusiramo na njihovo smanjenje korištenjem najboljih raspoloživih tehnika za rafiniranje mineralnih ulja i plina. U sklopu postojećeg sistema praćenja kvalitete zraka, stanje kvalitete prati se na mjestu izvora onečišćenja i na području najbližih naselja.

ZAŠTITA VODE

U cilju postizanja konkretnih koraka prema održivom poslovanju, a imajući na umu važnost vode kao resursa za industriju nafte i plina, upravljanje vodama jedan je od strateških ciljeva INA Grupe. Kako bi se smanjio negativan utjecaj na površinska i podzemna vodna tijela, izrađujemo detaljni plan upravljanja vodama sa procjenom utjecaja na vode (podzemne vode, površinske vode, kvaliteta i količina), kako bismo utvrdili mogućnosti poboljšanja i smanjenja zahvata vode. Voda koju koristimo dolazi iz različitih izvora: može biti površinska ili podzemna voda, sanitarna i morska voda.

BIORAZNOLIKOST

Očuvanje bioraznolikosti jedna je od temeljnih vrijednosti. Prilikom svakog novog zahvata za koji je obvezna procjena utjecaja na okoliš izrađuje se Studija utjecaja na okoliš. U njoj su opisane sve sastavnice okoliša i mogući utjecaji zahvata na okoliš pa tako i na bioekološka obilježja te su detaljno propisane sve mjere zaštite okoliša.  

Izradili smo baze podataka o svim lokacijama s ciljem identificiranja onih koje se nalaze u osjetljivim područjima zbog bioraznolikosti (geografski i zakonski određeno područje koje je zaštićeno s ciljem očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, uključujući NATURU 2000), kulturološki osjetljivom području (mjesto koje je zaštićeno zbog svoje kulturne ili rekreativne vrijednost) i vodno osjetljivom području (područja sa liste Ramsarske konvencije i sušna područja).