Održivi razvoj

Upravljanje OR u INA Grupi

Društvena odgovornost kompanije je poslovni model u kojem se izbjegava negativan utjecaj na okoliš, zajednicu i društvo. INA Grupa kontinuirano integrira ekološke, društvene i ekonomske čimbenike u svakodnevno poslovanje sa ciljem povećanja dugoročne vrijednosti za dionike te prepoznaje, sprječava i izbjegava potencijalne negativne utjecaje na okoliš i zajednicu u kojoj posluje.

INA Grupa definirala je Ključne ciljeve i programe održivog razvoja do 2025. kao jedan od alata koji će nam pomoći u uspješnom transformiranju naših tradicionalnih operacija temeljenih na fosilnim gorivima u nisko ugljični održivi poslovni model. Sastoje se od četiri fokusna područja: Klimatske promjene i okoliš, Zdravlje i sigurnost, Ljudi i zajednice te Integritet i transparentnost sa definiranim programima i ciljevima u svakom području fokusa.

INA Grupa predana je promicanju, podršci i provedbi Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda 2030. (COR) putem planiranja akcija i projekata održivog razvoja koji su u skladu sa njima. Definirala je 10 od 17 COR-ova na koje je usmjerena te su oni usklađeni s četiri fokusna područja Ključnih ciljeva i programa održivog razvoja do 2025. Za postizanje ključnih ciljeva i programa održivog razvoja izrađuju se godišnji akcijski planovi čija se realizacija prati na tromjesečnoj osnovi.

Naši dionici

Za održivi razvoj od iznimne je važnosti uspostavljanje i kontinuirano njegovanje dijaloga sa pojedincima i grupama unutar i izvan kompanije na koje INA Grupa svojom djelatnošću i proizvodima može imati ili ima utjecaj. U INA grupi smo identificirali sljedeće skupine dionika: dioničari, zaposlenici, sindikati, tržište kapitala, lokalne zajednice i vlasti, dobavljači, partneri, mediji, udruge građana, kupci, potrošači.

Društva INA Grupe koriste se zaprimljenim povratnim informacijama dobivenima od dionika pri utvrđivanju strateški važnih pitanja i fokusiranju na teme održivosti koje su od najvećeg značaja kompaniji i njezinim dionicima. Odgovori, primjedbe i sugestije prikupljene kroz konzultacije ili dijalog sa kreatorima stavova i predstavnicima glavnih interesnih skupina koriste se kao vrijedan izvor informacija tokom planiranja aktivnosti, revizije vanjske komunikacije i pri pripremi izvještaja o održivosti.

INA Grupa informira, savjetuje, pregovara i proaktivno prati očekivanja svojih dionika u odnosu na uspješnost održivosti nizom različitih kanala za uključivanje, poput strateških saradnji, sastanaka, konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova, istraživanja i sličnih platformi.

Razina uključenosti Metode uključenja 
Konzultacije 
(ograničena dvosmjerna uključenost, INA postavlja pitanja, interesno-utjecajne skupine odgovaraju i obrnuto) 
Ankete 
Pojedinačni razgovori 
Sastanci s odabranim pojedincima/grupama 
Javni sastanci 
Savjetodavna tijela 
Besplatna telefonska linija 
Uključenje 
(dvosmjerno i višestruko uključenje: rezultat je učenje i s jedne i s druge strane, ali svi sudionici djeluju neovisno) 
Forumi interesno-utjecajnih skupina 
Savjetodavni paneli 
Procesi izgradnje konsenzusa 
Procesi za zajedničke odluke 
Programi za dobivanje povratnih informacija na Internetu (forumi za diskusiju itd.) 
Radionice 
Pregovori 
(jedna ili više strana uključuju se u razgovor kako bi razmotrili neko pitanje s ciljem postizanja zajedničkog dogovora) 
Kolektivni pregovori sa sindikatima 
Pregovori o ugovorima 
Suradnja 
(dvosmjerno ili višestruko uključenje, zajedničko učenje, donošenje  odluka i aktivnosti) 
Zajednički projekti 
Zajednička ulaganja (Joint ventures) 
Partnerstva 
Inicijative više interesno-utjecajnih skupina