Prodaja Holdina nekretnine u Sarajevu

O G L A S
za prodaju putem natječaja nekretnine u vlasništvu društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo
 

Prodavač:                                HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva:     Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo

 
Predmet natječaja je:
STAMBENI OBJEKT U NIZU „Kuća Breka“ U SARAJEVU na adresi Muhameda Heavije Uskufije broj 5, naselje Breka, Općina Centar Sarajevo, upisano u ZK uložak 1024, k.č. broj 1711/35 Kuća + Dvorište, upisano u Posjedovni list 2413, ukupne površine od 287,3 m2.

Uslovi prodaje:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, a koja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine mogu steći pravo vlasništva nad predmetnim nekretninama, te koja na račun društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju i to za.
  • STAMBENI OBJEKT U NIZU „Kuća Breka“ u iznosu od 20.000,00 BAM (slovima: dvadesethiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100), odnosno u iznosu od 10.225,84 EUR (slovima: desethiljadadvijesstotinedvadestpeteura i 84/100) sa troškovnom opcijom OUR u slučaju plaćanja u EUR iz inostranstva.

Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Nabava i upravljanje imovinom i uslugama
 
Rok za dostavu ponuda je 9.6.2023. godine.

Oglas, natječajnu dokumentaciju i dodatne informacije o nekretnini ponuđači mogu preuzeti na slijedećim link-ovima:
Oglas
Natječajna dokumentacija
Dodatne informacije o nekretnini

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 08:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 778 640  
Mob: + 387 61 210 786 
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba