Prodaja Holdina nekretnine u Livnu

O G L A S
za prodaju putem natječaja nekretnine u vlasništvu društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo
 

Prodavač:                                HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva:     Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo
 
Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA VANKNJIŽNIM STAMBENIM OBJEKTOM U LIVNU na adresi Magistralna cesta M16, naselje Potočari, Općina Livno, upisano u Posjedovni list broj 327 i 326, k.č. broj 16/30, 16/3, 16/12, 16/13, 16/14, 16/36, 16/42, 16/43, ukupne površine od 13.389 m2.

Uslovi prodaje:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, a koja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine mogu steći pravo vlasništva nad predmetnim nekretninama, te koja na račun društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju i to za:
  • GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA VANKNJIŽNIM STAMBENIM OBJEKTOM u iznosu od 10.000,00 BAM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100), odnosno u iznosu od 5.112,92 EUR (slovima: pethiljadajednastotinadvanaesteura i 92/100) sa troškovnom opcijom OUR u slučaju plaćanja u EUR iz inostranstva.

Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Nabava i upravljanje imovinom i uslugama
 
Rok za dostavu ponuda je 9.6.2023. godine.

Oglas, natječajnu dokumentaciju i dodatne informacije o nekretnini ponuđači mogu pronaći na link-ovima:
Oglas
Natječajna dokumentacija
Dodatne informacije o nekretnini

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 08:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 778 640  
Mob: + 387 61 210 786 
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba