Prodaja Holdina nekretnina

Holdina d.o.o. Sarajevo

 
O G L A S
za najam putem javnog natječaja nekretnina u vlasništvu Društva Holdina d.o.o. Sarajevo

 

Najmodavac:  Holdina d.o.o. Sarajevo

Adresa: Azize Šaćirbegović 4b, Sarajevo

Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:

Poslovni prostor u Ul. Sarajevska bb Olovo (u sklopu HOLDINA Benzinske stanice Olovo), i to: posebni dio poslovnog prostora – PRIZEMLJE – u površini od 98,90 m2.

Uslovi:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, a koja u predmetnom poslovnom prostoru neće obavljati privrednu djelatnost koja je u koliziji sa djelatnošću HOLDINE
  • Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu najma
  • Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o najmu u roku od 30 (trideset) dana od dana odabira.

Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:

HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b
71000 Sarajevo
Ponuda za najam nekretnina – "NE OTVARATI"
N/P Korporativni Servisi – Poslovi imovine i usluga
 
Rok za dostavu ponuda je 26.04.2019. godine.

Više informacija na Poslovni prostor – Olovo