Prodaja Energopetrol nekretnine

O G L A S
za prodaju putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu društva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
 
Prodavač:                                ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva:       Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo

Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:
POSLOVNI OBJEKAT – BENZINSKA STANICA „TRNOVO“ sa pripadajućim zemljištem na adresi Trnovo bb, Općina Trnovo, FBiH.

Uslovi prodaje:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva nad nekretninama, te koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) za:
    • BS Trnovo uplate kauciju u iznosu od 10.000,00 KM (slovima: desethiljada i 00/100 Konvertibilnih Maraka) 
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Komisija za prodaju nekretnina Azra Bukva

Rok za dostavu ponuda je 28.11.2022. godine.

Oglas i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Oglas
Natječajna dokumentacija

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 785 640  
Mob: + 387 61 210 786 
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba

O G L A S
za prodaju putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu društva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
 
Prodavač:                                ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva:       Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo

Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:
POSLOVNI OBJEKAT – BENZINSKA STANICA „LUKAVAC 1“ sa pripadajućim zemljištem u Ul. Tuzlanskog odreda bb LUKAVAC, upisano u ZK uložak broj: 68 k.č. br. 349, KO: Lukavac, na parceli površine 2.911 m2.

Uslovi prodaje:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva nad nekretninama, te koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) za:
    • BS Lukavac 1 uplate kauciju u iznosu od 10.000,00 KM (slovima: desethiljada i 00/100 Konvertibilnih Maraka)
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Komisija za prodaju nekretnina Azra Bukva

Rok za dostavu ponuda je 31.10.2022. godine.

Oglas i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećim link-ovima:
Natječajna dokumentacija
Oglas za prodaju  

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 785 644  
Mob: + 387 61 210 786 
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba