Prodaja Energopetrol nekretnina

Energopetrol d.d. Sarajevo

                                                                                 O G L A S

 za prodaju putem javnog natječaja nekretnina u vlasništvu društva Energopetrol d.d. Sarajevo
Prodavac: Energopetrol d.d. Sarajevo
Adresa: Azize Šaćirbegović 4b, Sarajevo

Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:

  • POSLOVNI OBJEKAT – BENZINSKA STANICA „KAONIK“ sa pripadajućim zemljištem
  • DEVASTIRAN POSLOVNI OBJEKAT – BENZINSKA STANICA „ODŽAK“ sa pripadajućim zemljištem
Uslovi prodaje:
  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, a koja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine mogu steći pravo vlasništva nad predmetnim nekretninama, te koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju i to za:
  • BS Kaonik u iznosu od 20.000,00 BAM (slovima: dvadesethiljada i 00/100 Konvertibilnih Maraka),
  • BS Odžak u iznosu od 10.000,00 BAM (slovima: desethiljada i 00/100 Konvertibilnih Maraka)
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Komisija za prodaju nekretnina Azra Bukva

Rok za dostavu ponuda je 04.05.2022. godine.
 
Oglas i natječajnu dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti na sljedećim link-ovima:
Oglas za prodaju
Natječajna dokumentacija
 
Pristigle ponude će biti javno otvorene 12.05.2022 (četvrtak) s početkom u 11:00 sati u poslovnoj zgradi ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo.
Otvaranju ponuda koje vodi Komisija su obavezni prisustvovati svi ponuđači koji blagovremeno uplate kauciju, obzirom da će se nadmetanje završiti isti dan. Ponuđači su dužni pristupiti jedan sat (1h) prije nadmetanja, a radi registracije učesnika.
 
O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu, a zatim i  putem poštanske pošiljke.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 785 640  
Mob: + 387 61 210 786 
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba
 
Društvo zadržava, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te zadržava svoje pravo diskrecione odluke, kojom nije obavezan saopštiti razloge odluke.

Energopetrol d.d. Sarajevo

 
O G L A S
za prodaju putem javnog natječaja nekretnina u vlasništvu društva Energopetrol d.d. Sarajevo

 
Prodavac:  Energopetrol d.d. Sarajevo
Adresa: Azize Šaćirbegović 4b, Sarajevo
 
Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:
1. Poslovni prostor – stan, lokacija Sarajevo
2. Poslovni objekt – Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Kaonik
3. Poslovni objekt – Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Donji Vakuf
4. Poslovni objekt – Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Odžak
5. Poslovni objekt – Sarajevo
 

Uslovi prodaje:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju u iznosu od 10.000 KM (desethiljada i 00/100 KM), na račun Društva broj 3389002208033902 otvoren kod UniCredit Bank d.d. – uz naznaku svrhe uplate „polog za učešće u javnom natječaju za kupovinu nekretnine “.
  • Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, bez prava na kamatu. Izabranom ponuđaču kaucija će se odbiti od kupoprodajne cijene, a ukoliko odustane od kupovine Nekretnine, isti gubi pravo na povrat kaucije.
  • Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati.
  • Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira.
  • Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
  • Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.
  • Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.

 
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b
71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnina – "NE OTVARATI"
N/P Melita Imamović

 

 
O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Jasminko Bajramović
Tel:       033 778 641
Mob:    062 958 998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr
 
Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećim terminima:

  • Nekretnina pod br. 1 – Sarajevo: termin obilaska:   svakodnevno,                    u 11:00
  • Nekretnina pod br. 2 – Kaonik:                termin obilaska:  utorak,             23.04.2019. u 11:00
  • Nekretnina pod br. 3 – Donji Vakuf:        termin obilaska:   srijeda,           24.04.2019. u 11:00
  • Nekretnina pod br. 4 – Odžak:                termin obilaska:   četvrtak,         25.04.2019. u 11:00
  • Nekretnina pod br.5 – Sarajevo:  termin obilaska : svakodnevno,                      u 11:00

 
Obavezna je prethodna najava kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.
Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove natječaja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te nije obavezan saopštiti razloge odluke.
Energopetrol d.d. Sarajevo
 

Energopetrol d.d. vrši prodaju 5 nekretnina na više lokacija: 

1. Poslovni prostor – stan. Lokacija: Sarajevo;
2. Poslovni prostor – 3, 4 i 5 sprat poslovnog objekta. Lokacija: Mostar;
3Poslovni objekt – Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Kaonik;
4Poslovni objekt – Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Donji Vakuf;
5Poslovni objekt – Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Odžak.

Način dostave ponude: Ponude je potrebno dostaviti u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnina – „NE OTVARATI“ n/p Melita Imamović“.

Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica); dokaz o uplati kaucije, iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM. Pristigle ponude će biti javno otvorene 19.12.2018. (srijeda) s početkom u 10:30 sati u poslovnoj zgradi Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Fetaha Bećirbegovića 1a. Otvaranju ponuda koju vodi Komisija mogu prisustvovati svi ponuđači koji blagovremeno uplate kauciju. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8,00 – 16,30 sati od kontakt osobe:

Jasminko Bajramović
telefon: 033 567132
mob: 062 958998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr
 
Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećim terminima:

  • Nekretnina broj 1. Poslovni prostor – stan, Muse Ćazima Ćatića 2, Sarajevo:                                                                                         termin obilaska utorak,    20.11.2018. u 11:00
  • Nekretnina broj 2. Poslovni prostor, Braće Fejića 25 a, Mostar:                                                                                                               termin obilaska srijeda,    21.11.2018. u 11:00
  • Nekretnina broj 3. Benzinska stanica Kaonik sa pripadajućim zemljištem, Putiš Kaonik:                                                                        termin obilaska četvrtak, 22.11.2018. u 11:00
  • Nekretnina broj 4. Benzinska stanica Donji Vakuf sa pripadajućim zemljištem, 14. Decembar Donji Vakuf:                           termin obilaska utorak,    27.11.2018. u 11:00
  • Nekretnina broj 5. Benzinska stanica Odžak sa pripadajućim zemljištem, Redže Porobića bb Odžak:                                                  termin obilaska srijeda,   28.11.2018. u 11:00

 
Obavezna je prethodna najava kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.
 
Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove natječaja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te nije obavezan saopštiti razloge odluke.

Mjesto i rok za dostavu ponude: Ponude je potrebno dostaviti na adresu  ENERGOPETROL d.d. Sarajevo PP 540 najkasnije do 10.12.2018.godine do 16.00h.