Obavještenje dioničarima Energopetrola d.d. Sarajevo

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO

Ul. Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu

 Na osnovu odredbi člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH broj: 81/15), te Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 32. vanredne Skupštine dioničara broj: NO-105-6/22 od 19.12.2022.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje:
 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 32. (VANREDNE) SKUPŠTINE

DIONIČARA DRUŠTVA
 

Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 20.1.2023.godine (petak) održati 32. (vanredna) Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo sa početkom u 11,00 sati, u poslovnim prostorijama Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu.

Obavještenje o sazivanju i dnevnom redu Skupštine Energopetrola d.d. Sarajevo možete pronaći ovdje.

 

Na osnovu odredbi člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima ( Sl. novine FBiH broj: 81/15), te Odluke Nadzornog Odbora Energopetrola d.d. Sarajevo o sazivanju 31. redovne Skupštine dioničara broj: NO-104-6/22 od 30.05.2022.godine, Nadzorni odbor Energopetrola d.d. Sarajevo objavljuje;

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 31. (REDOVNE) SKUPŠTINE

DIONIČARA DRUŠTVA

Obavještavaju se dioničari Energopetrola d.d. Sarajevo, da će se dana 28.06.2022. godine (utorak) održati 31. (redovna) Skupština dioničara Energopetrola d.d. Sarajevo sa početkom u 11,00 sati, u poslovnim prostorijama Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu, Sala za sastanke.
Obavještenje o sazivanju i dnevnom redu Skupštine Energopetrola d.d. Sarajevo možete pronaći ovdje.

Na osnovu odredbi člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima ( Sl. novine FBiH broj: 81/15), te Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 30. redovne Skupštine dioničara broj: NO-100-8/21 od 01.06.2021.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje;

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 30. (REDOVNE) SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA

 1.  Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 30.06.2021.godine (srijeda) održati 30. (redovna) Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo sa početkom u 12,00 sati.  
 2. Skupština će se održati u prostorijama Swissôtel Sarajevo sala Geneva (kongresni centar) 4 sprat na adresi Vrbanja 1a, 71 000 Sarajevo.
 3. Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak: Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – kvorum za rad
 
Dnevni red:                           

 1. Izbor radnih tijela Skupštine i to: 
1.1. Predsjednik Skupštine i
1.2. Dva ovjerivača zapisnika
 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Energopetrol d.d. Sarajevo po  godišnjem obračunu za 2020. godinu, i to:
 • Financijski izvještaj Energopetrol d.d. Sarajevo za 2020. godinu.
 • Izvještaj vanjskog revizora Ernst & Young d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu.
 • Izvještaj Odbora za reviziju Energopetrol d.d. Sarajevo za 2020. godinu.
 • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020 godinu.  
 1. Donošenje Odluke o nastavku rada društva Energopetrol d.d. Sarajevo  
 2. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2021.godinu  
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta    
 4. Donošenje Odluke za razrješenje Dalibora Sokolovića za člana Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo  
 5. Donošenje Odluke za imenovanje Dragana Duspare za člana Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo

 

 1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira  Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
 
Prijava za učešće na Skupštini Društva i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva.
Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara društva, najkasnije 3 (tri) dana  prije njenog održavanja.
Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. U slučaju da prijavu neposredno podnosi punomoćnik dioničara, uz prijavu se obavezno prilaže punomoć, ovjerena u skladu sa zakonom.
Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno  predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka  najkasnije 8 (osam) dana  od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
 

 1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine :

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika , koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja u skladu sa članom 238. Zakona o privrednim društvima.
 
Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.
 
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa zakonom.
 
Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.
 

 1.  Glasanje u odsutnosti :

Pravo odlučivanja na Skupštini Društva dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine.
 
U ovom slučaju dioničari mogu najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama pismenim putem obavijestiti društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.
Društvo će u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće , a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.
 

 1.  Uvid u isprave i materijale za Skupštinu:

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka dostupni su dioničarima Društva u poslovnoj zgradi Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu svaki radni dan od 12,00 do 14,00 sati, od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
 
Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara izdat će se potvrda o prijavi koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.
Svi učesnici na Skupštini obavezni su pokazati lični dokument  u svrhu  identifikacije (lična karta ili pasoš).
 
Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.
 
Obavještenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo će biti objavljeno i na web stranici www.energopetrol.ba.
 
NAPOMENA: Skupština će biti održana u skladu sa preporučenim epidemiološkim mjerama.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti izričito putem telefona broj: 033/ 723-989 i fax broj : 033/658 616.
 
Nadzorni Odbor
Energopetrol d.d. Sarajevo
 

Na osnovu odredbi člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima ( Sl. novine FBiH broj: 81/15), te Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 29. redovne Skupštine dioničara broj: NO-95-5/20 od 01.06.2020.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje;
 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 29. (REDOVNE) SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA

 

 1. Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 30.06.2020.godine (utorak) održati 29. (redovna) Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo sa početkom u 12,00 sati.

 2. Skupština će se održati u prostorijama Hotela Bristol Sarajevo sala Banjaluka na adresi Fra Filipa Lastrića 2, 71 000 Sarajevo.

 3. Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

 
Prethodni postupak: Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – kvorum za rad
 
D n e v n i   r e d:                           

 1. Izbor radnih tijela Skupštine i to:
  1.1 Predsjednik Skupštine i
  1.2 Dva ovjerivača zapisnika
   

 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Energopetrol d.d. Sarajevo po godišnjem obračunu za 2019. godinu, i to:

 • Financijski izvještaj Energopetrol d.d. Sarajevo za 2019. godinu.
 • Izvještaj vanjskog revizora Ernst & Young d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.
 • Izvještaj Odbora za reviziju Energopetrol d.d. Sarajevo za 2019. godinu.
 • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu.
 1. Donošenje Odluke o nastavku rada društva Energopetrol d.d. Sarajevo.

 2. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2020.godinu.

 

 1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira  Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
 
Prijava za učešće na Skupštini Društva i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva.
Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara društva, najkasnije 3 (tri) dana  prije njenog održavanja.
Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. U slučaju da prijavu neposredno podnosi punomoćnik dioničara, uz prijavu se obavezno prilaže punomoć, ovjerena u skladu sa zakonom.
Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka  najkasnije 8 (osam) dana  od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
 

 1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja u skladu sa članom 238. Zakona o privrednim društvima.
 
Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.
 
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa zakonom.
 
Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.
 

 1.  Glasanje u odsutnosti:

Pravo odlučivanja na Skupštini Društva dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine.
 
U ovom slučaju dioničari mogu najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama pismenim putem obavijestiti društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.
Društvo će u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće , a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.
 

 1.  Uvid u isprave i materijale za Skupštinu:

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka dostupni su dioničarima Društva u poslovnoj zgradi Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu svaki radni dan od 12,00 do 14,00 sati, od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
 
Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara izdat će se potvrda o prijavi koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.
Svi učesnici na Skupštini obavezni su pokazati lični dokument  u svrhu  identifikacije (lična karta ili pasoš).
 
Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.
 
 
NAPOMENA: Skupština će biti održana u skladu sa preporučenim epidemiološkim mjerama.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti izričito putem telefona broj: 033/ 723-989 i fax broj : 033/658 616.
 
Nadzorni Odbor
Energopetrol d.d. Sarajevo